غوښتنلیک (درخواست) د مرکې (انټرویو) د ځنډولو / راوړاندې کولو لپاره


زه دا غوښتنه کوم:[ له لاندې څخه مناسب یو غوره/انتخاب او ډک کړئ]
1) زما د ذاتي مرکې (انټرویو) ځنډول لدې امله چه:
2) زما د ذاتي مرکې (انټرویو) راوړاندې کول لدې امله چه:
زه ضمیمه