د پېژندلو معلومات/ډیټا بدلولو غوښتنهله لاندې څخه مناسب یو غوره/انتخاب او ډک کړئ

1) مهرباني وکړئ لاندې معلومات/ډیټا بدل کړئ:
مهرباني وکړئ زما د کوچني ماشوم لاندې معلومات/ډیټا بدل کړئ، د انفرادي فایل شمیره

زما د شخصي معلوماتو د ثبوت لپاره زه د اصلي سند یوه کاپي ضمیمه کووم، کوم چې زه یې خپل ملکیت کې لرم او د پناه غوښتنې خدماتو ته به يی په ذاتي توګه ورکړم
[لاندې مناسب صندوق (بکسونه) ډک کړئ]