د دوسیه د جلاکولو غوښتنه


زما د غوښتنلیک څخه د نړیوال محافظت لپاره د هغه / هغې غوښتنلیک څخه جلا کړئ
خپلوي/قرابت
زما د کوچني ماشوم د نړیوال محافظت لپاره غوښتنلیک جلا کړئ
زه ضمیمه