საქმის განცალკევების მოთხოვნა


გამოეყოს ჩემი განცხადება საერთშორისო დაცვაზე შემდეგი პიროვნების განცხადებას
[ნათესაური კავშირი]
გამოეყოს ჩემი არასრულწლოვანი შვილის განცხადება საერთშორისო დაცვის მოთხოვნაზე
თან ვურთავ