Αίτηση για Νομική ΣυνδρομήΘέμα: «Αίτηση παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής και βοήθειας - εξουσιοδότηση από εγγεγραμμένους δικηγόρους του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου».
Αιτούμαι την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σύμφωνα παρ. 3 του άρθρου 76 και των άρθρων 96-113 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της υπ΄αρ. 788502/2022 (ΦΕΚ 42/τ. Β/11.01.2023) κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 494476/07.11.2023 (Β' 6393) κοινή υπουργική απόφαση, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ στους Δικηγόρους του Mητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για την υλοποίηση της Δράσης «Παροχή νομικής συνδρομής και βοήθειας στο Β’ Βαθμό» με χρηματοδότηση από τα Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ τον/την εγγεγραμμένο/η Δικηγόρο στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου από τους παρακάτω αναφερόμενους/-ες στο συνημμένο Παράρτημα και στον/στην οποίο/-α θα ανατεθεί η υπόθεσή μου, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 788502/2022 (ΦΕΚ 42/τ. Β/11.01.2023) κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» να προβαίνει, επιδεικνύοντας/προσκομίζοντας αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης ανάθεσης, σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εκπροσώπησή μου κατά τη διοικητική διαδικασία διεθνούς προστασίας σε β΄ βαθμό και ιδίως:
- να συντάσσει και να υποβάλλει για λογαριασμό μου προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης που εκδόθηκε επί του αιτήματός μου για διεθνή προστασία, [συνοδευόμενη από αίτηση για παραμονή στη χώρα), να με εκπροσωπήσει ενώπιον της αρμόδιας κατά το Ν. 4939/2022 (Α’ 111), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, Επιτροπής Προσφυγών κατά την συζήτηση της προσφυγής μου, όταν αυτή αρμοδίως προσδιοριστεί.

- να παρίσταται ενώπιον της Επιτροπής, να καταθέτει υπομνήματα, συμπληρωματικούς ή πρόσθετους λόγους προσφυγής, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο, να δηλώνει, μετά από σχετική δική μου εντολή, την επιθυμία μου για κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση και να ανακαλεί κάθε σχετική αντίθετη τυχόν δήλωσή μου για δημόσια συνεδρίαση. Να παρίσταται και να με εκπροσωπεί σε κάθε ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Να ζητά αναβολή και γενικά να προβαίνει σε κάθε πρόσφορο, κατά την επιστημονική και νομική του άποψη, μέτρο για την το δυνατόν πλήρη και αποτελεσματική εκπροσώπησή μου ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών.

- να προσέρχεται ο/η ως άνω Δικηγόρος στην αρμόδια Περιφερειακή/Κεντρική υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και να ζητά να του/της χορηγείται και να παραλαμβάνει αντίγραφα (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) εγγράφων του φακέλου μου, για την εκπροσώπησή μου κατά τη διαδικασία ασύλου στο β βαθμό.

- να προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετικά με την εκπροσώπησή μου κατά τη δευτεροβάθμια διοικητική διαδικασία ασύλου ενώπιον των αρμοδίων Αρχών ακόμη και εάν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Ο/Η υπογράφων/-ουσα, εφόσον δεν έχει ήδη καταθέσει προσφυγή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσέρχεται στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα που θα προτείνει ο/η πληρεξούσιος/-α, κατά τα ως άνω, δικηγόρος του/της, προκειμένου να υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον/την ίδιο/-α η προσφυγή του/της κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4939/2022 (Α’ 111). Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του/της εντολέα, υποχρεούται αυτός/-ή να ενημερώνει εγκαίρως τον/τη δικηγόρο του Μητρώου, προκειμένου εκείνος/-η να δύναται να υποβάλλει αντ΄ αυτού/-ής, την προσφυγή, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή έλλειψη ανταπόκρισης στην επικοινωνία με τον/τη δικηγόρο, που δεν θα είναι εύλογες, θα συνιστούν μερική ανάκληση της εντολής/εξουσιοδότησης, και μόνο ως προς την εντολή στον/στη δικηγόρο για υποβολή της προσφυγής, οπότε και ο/η πληρεξούσιος/-α δικηγόρος απαλλάσσεται της συγκεκριμένης υποχρέωσης που έχει αναληφθεί με την παρούσα εξουσιοδότηση.

Ο υπογράφων έλαβα γνώση του περιεχομένου της παρούσας σε γλώσσα που κατανοώ και δηλώνω ότι κατανόησα και συμφωνώ με το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης και την φύση και έκταση της δωρεάν νομικής βοήθειας από τους δικηγόρους του Mητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για την υλοποίηση της Δράσης «Παροχή νομικής συνδρομής και βοήθειας στο Β’ Βαθμό».

Τέλος, εξουσιοδοτώ τον/την εγγεγραμμένο/η Δικηγόρο του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου στον/ην οποίο/α θα ανατεθεί η υπόθεση μου, να παραλάβει (ψηφιακά) αντίγραφα των σχετικών εγγράφων από τον φάκελο μου.