سایت درخواست

Migration.gov.gr

وزارت مهاجرت وپناهندگی تعدادی ازخدمات اداری ومقررات درخواست هارابه صورت الکترونیکی ارائه می دهد. بنابراین برای اقدامات زیرمراجعه حضوری شما در ادارات مربوطه محلی ضروری نیست.

faDari - Farsi