غوښتنلیکونه

Migration.gov.gr

د مهاجرینو او کډوالو چارو وزارت اوس د غوښتنلیکونو لړیو د سپارلو پروسه ډیجیټلي کوي. د پایلې په توګه، تاسو اړتیا نلرئ دا مناسب پروسیجرونه ترسره کړئ. د پایلې په توګه ، دا ستاسو لپاره اړینه نده چې د ځایي وړ سیمه ایزو خدماتو دفتر ته خپل ځان په شخصي توګه حاضر کړئ ترڅو دا پروسیجر ترسره کړي.

psPashto