Applications

Migration.gov.gr

ሚኒስትሪ ስደተኛታትን ዑቅባን ብዲጂታላዊ መስርሕ ናይ መመልከታ መስርዕ አታአትትዩ ይርከብ፡፡ ከምኡ ስለዝኾነ ነቶም አብ ታሕቲ ዘለዉ ናይመመልከታ ትግባረታት ንምትግባር ናብ ዝምልከቶ አካል ቤት ጽህፈት ዞባዊ አገልግሎት ናይ ግድን ብአካል ምምጻእ አድላዪ አይኮነን ፡፡

tiTigrinya